بررسی اقتصادی مونیتورینگ کیفیت برق در نگهداری تجهیزات الکتریکی - 13

بررسی اقتصادی مونیتورینگ کیفیت برق در نگهداری تجهیزات الکتریکی - بخش سیزدهم 

هارمونیک ولتاژ - voltage harmonic 

وقتی که شکل موج ولتاژ تغذیه الکتروموتورها بنا بر وجود بارهای غیر خطی ازحالت سینوسی خارج می شوند و دارای مولفه های هارمونیکی می شوند باعث ایجاد شارهارمونیک در الکتروموتورها خواهند شد بعبارت دیگر وقتی که ولتاژ تغذیه الکتروموتور دارای مولفه های هارمونیکی ولتاژ باشند در اینصورت جریان هارمونیکی در الکتروموتورها نفوذ می کنند و باعث تولید شار هارمونیکی می شوند و چون فرکانس گردش آن با فرکانس سرعت الکتروموتور متفاوت است جریانی با فرکانس بسیار بالا در الکتروموتور نفوذ می کند و سبب ایجاد تلفات ، افزایش دما ، کاهش توان نامی ، کاهش راندمان و کاهش عمر بلبرینگ های الکتروموتورمی شود.

اثر هارمونیک ولتاژ در کاهش ظرفیت نامی الکتروموتورها

طبق استاندارد-part30   NEMA و استاندارد IEC اثرهارمونیک ولتاژ در کاهش توان نامی الکتروموتورها با ضریب هارمونیک ولتاژ بیان می شود (harmonic voltage factor )   و طبق رابطه ذیل  آنرا  تعریف میکنند :

  

                                                    

      مرتبه هارمونیک فرد که بر 3 بخش پذیر نباشند   =n                                                     

     دامنه ولتاژ در فرکانس هارمونیکی  n ام =Vn

هنگامی که یک موتور در شرایط تغذیه نامناسب قرار می گیرد و دارای مولفه هارمونیکی می شود ظرفیت نامی موتور براساس ضریب هارمونیک ولتاژ و ضریب کاهش بدست آمده مطابق با نمودار ذیل کاهش می یابد :

 

 

  

 

  بعنوان مثال فرض شود ولتاژ هارمونیک مرتبه 5 برابر با 0.1 و ولتاژ هارمونیک مرتبه 7 برابر با 0.07 و ولتاژ هارمونیک مرتبه 11 برابر با 0.045  و ولتاژ هارمونیک مرتبه 13 برابر با 0.036  باشد در اینصورت ضریب هارمونیک ولتاژ برابر است با :

 

مطابق نمودار اگر ضریب هارمونیک ولتاژ 5 درصد باشد ضریب کاهش (DF)  معادل 0.97  خواهد بود و اگر ضریب هارمونیک ولتاژ 11 درصد باشد ضریب کاهش ظرفیت الکتروموتور برابر 0.75  خواهد بود که در اینصورت توان نامی الکتروموتور 25 درصد کاهش می یابد.

با پایش مستمر شبکه توزیع برق و مدیریت آن در بخش نگهداری تجهیزات الکتریکی میتوان در روش قابلیت اطمینان نگهداری قرار گرفته و از مزیت مهم آن که افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه ها و حفظ  و صیانت از سرمایه های پروژه خواهد بود برخوردار می شویم. 

 

 

بازدید 2345 دفعه