پروژه های فنی انجام یافته

مهمترین پروژه های فنی انجام یافته 

الف –پروژه های شرکت مخابرات تهران 
1- ساختمان های مرکزی و ستادی 
- طراحی و نظارت بازسازی سیستم توزیع برق شهری و اضطراری ساختمان مرکزی 
- طراحی و نظارت تعویض تابلو های اصلی برق شهری و اضطراری ساختمان مرکزی ( 11 سلول) 
- طراحی و نظارت تعویض تابلو های نیم اصلی برق شهری و اضطراری ساختمان مرکزی (18 سلول) 
- طراحی و نظارت تعویض تابلو های شهری و اضطراری موتورخانه ساختمان مرکزی (10 سلول ) 
- نظارت بازسازی سیستم صاعقه گیرو سرچ ارستر ساختمان مرکزی 
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی محوطه ساختمان مرکزی 
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی گیت ورودی 1 ساختمان مرکزی 
- طراحی و نظارت باز سازی سیستم روشنایی و برق رسانی پریزها و فن کویل و سیستم تلفن وشبکه سالن کنفرانس 1 و 2 ساختمان مرکزی 
- نظارت سیستم توزیع برق UPS ساختمان مرکزی (2000 کاربر)
- طراحی و نظارت توزیع برق شهری و اضطراری کولر های گازی ساختمان مرکزی 
- طراحی و نظارت پروژه مونیتورینگ سیستم توزیع برق شهری و اضطراری ساختمان مرکزی 
- طراحی و نظارت بازسازی سیستم توزیع برق شهری و اضطراری و سیستم ارتینگ ساختمان ستادی 1
- طراحی و نظارت بازسازی سیستم روشنایی و برق رسانی به پریزها و فن کویل ها سیستم تلفن وشبکه واحد روابط عمومی ساختمان ستادی 1 
- طراحی و نظارت پروژه مونیتورینگ سیستم توزیع برق شهری ساختمان ستادی 1
- طراحی و نظارت سیستم هوشمند روشنایی ساختمان ستادی 2
- طراحی و نظارت سیستم توزیع برق UPS ساختمان ستادی 2 
- طراحی و نظارت پروژه مونیتورینگ سیستم توزیع برق شهری ساختمان ستادی 2

 2- انبارها 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی خیابانی و روشنایی برج 25 متری محوطه انبار شماره 1 (55) به مساحت 37500 مترمربع 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی خیابانی انبار شماره 2 (77) به مساحت 22000 مترمربع 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی خیابانی انبار شماره 3 (66) به مساحت 12000 مترمربع 
- طراحی و نظارت تعویض تابلوهای اصلی شهری انبار شماره 3 ( 4 سلول) 
- نظارت بازسازی سیستم ارتینگ انبارشماره 3 (66)
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی سوله های انبار شماره 3 (66)
2- مجتمع های ورزشی 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی خیابانی محوطه 400 متر مربع مجتمع ورزشی و اداری یگانه 
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی سالن های ورزشی فوتسال و پینگ پنگ مجتمع ورزشی و اداری یگانه 
- طراحی و نظارت برق رسانی تاسیسات برودتی سالن بسیج مجتمع ورزشی و اداری یگانه
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی سالن پینگ پنگ مجتمع مفتح

3- مراکز مخابراتی 
- طراحی و نظارت سیستم برق رسانی امورمشترکین مرکز مخابراتی مدنی 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی و برق رسانی پریزها و فن کویل ها و سیستم شبکه وتلفن امور مشترکین مرکز مخابراتی سلمان فارسی 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی و برق رسانی پریزها و فن کویل ها و سیستم شبکه وتلفن سالن فنی مرکز مخابراتی پیروزی 
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی محوطه مراکز مخابراتی منطقه 4 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی و برق رسانی تجهیزات و سیستم تلفن و شبکه و تابلو های برق با برق شهری و اضطراری و UPS سالن مدیریت شبکه مرکز مخابراتی توحید 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی و برق رسانی تجهیزات و سیستم تلفن و شبکه و تابلو های برق با برق شهری و اضطراری و UPS سالن مدیریت شبکه مرکز مخابراتی بهشتی 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی و برق رسانی تجهیزات و سیستم تلفن و شبکه و تابلو های برق با برق شهری و اضطراری و UPS سالن مدیریت شبکه مرکز مخابراتی مالک اشتر 
- طراحی و نظارت سیستم روشنایی و برق رسانی تجهیزات و سیستم تلفن و شبکه و تابلو های برق با برق شهری و اضطراری و UPS سالن اداری مرکز مخابراتی کاظمیان 
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم برودتی سالن تغذیه و نیرو مرکز مخابراتی شیخ فضل ا...
- طراحی و نظارت بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی داخلی و بیرونی مرکز مخابراتی شیخ فضل ا...
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز مخابراتی بهشتی
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز مخابراتی استقلال 
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز مخابراتی ترانزیت باهنر 
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز مخابراتی ترانزیت سعدی 
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز مخابراتی ترانزیت پیام نور 
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز مخابرات ترانزیت دانشگاه
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز ترانزیت مخابراتی ولیعصر 
- طراحی و نظارت پروژه های مونیتورینگ مصرف و کیفیت سیستم توزیع برق مرکز ترانزیت مخابراتی قدس 
- ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی (برق) مرکز مخابراتی شیخ فضل ا.....
- ممیزی انرژی و ارایه راهکارهای صرفه جویی انرژی برق در مراکز مخابراتی ولیعصر ٬ پیام نور و بهشتی 
- همکاری با سازمان بهره وری در ممیزی انرژی ساختمان اداره کل مخابرات منطقه 6

ب – ارجاعات پروژه های مسکونی سازمان نطام مهندسی تهران 
1- پروژه های مسکونی ماده 33 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2055 مترمربع ولنجک – منطقه 1 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2455 مترمربع ابوذر جنوبی – منطقه 12 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2867 مترمربع دولتخواه – منطقه 22 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2324 مترمربع نظام آباد – منطقه 7 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1977 مترمربع نیرو هوایی – منطقه 7 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1959 مترمربع فاطمی – منطقه 2 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1865 مترمربع ستارخان – منطقه 2 شهرداری تهران

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2920  مترمربع مرزداران – منطقه 2 شهرداری تهران 

 -نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2304 مترمربع خ جمالزاده شمالی -منطقه 6 شهرداری تهران

 2- پروژه های مسکونی برق اماکن 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2273 مترمربع تهرانپارس – منطقه 7 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 931 مترمربع بلوار ارتش – منطقه 1 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 565 مترمربع نظام آباد – منطقه 8 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 500 مترمربع قیطریه - منطقه 1 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1136 مترمربع کیان شهر– منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 3425 مترمربع خاوران – منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 737 مترمربع نبرد جنوبی– منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 934 مترمربع افسریه – منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1063 مترمربع افسریه – منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2348 مترمربع ستارخان – منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1037 مترمربع فرح زاد - منطقه 2 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1303 مترمربع نارمک – منطقه 8 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 483 مترمربع دولت - منطقه 3 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 993 مترمربع افسریه – منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 511 مترمربع چیذر – منطقه 1 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 354 مترمربع نظام آباد – منطقه 7 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 436 مترمربع قلهک – منطقه 3 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 993 مترمربع نارمک – منطقه 8 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 694 مترمربع نظام آباد – منطقه 7 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1125 مترمربع نارمک – منطقه 8 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1392 مترمربع تهرانپارس – منطقه 8 شهرداری تهران
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1031 مترمربع کیان شهر – منطقه 15 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1499 مترمربع بزرگراه صدر – منطقه 3 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1080 مترمربع فاطمی – منطقه 6 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1241 مترمربع قلهک – منطقه 3 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 444 مترمربع مجیدیه جنوبی– منطقه 7 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 930 مترمربع  سعادت آباد – منطقه 2 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 958 مترمربع ده ونک – منطقه 3 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 925 مترمربع  نارمک – منطقه 8 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 974 مترمربع  مطهری – منطقه 6 شهرداری تهران 
- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 859 مترمربع  وحیدیه – منطقه 8 شهرداری تهران 
 - نظارت  تاسیسات برقی پروژه مسکونی998  مترمربع فاطمی – منطقه 6 شهرداری تهران 

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی  894 مترمربع  نارمک– منطقه 8 شهرداری تهران

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی  938 مترمربع بهار شمالی– منطقه 7 شهرداری تهران

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی  866 مترمربع بهار شیراز– منطقه 7 شهرداری تهران

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1218  مترمربع نارمک ( خ بختیاری) – منطقه 8 شهرداری تهران

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1195  مترمربع تهرانپارس ( خ حسینی) – منطقه 8  شهرداری تهران 

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1196  مترمربع استاد حسن بنا جنوبی – منطقه 7 شهرداری تهران 

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 2311 مترمربع نارمک ( خ فراهانی) – منطقه 8  شهرداری تهران

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1181 مترمربع خ نصرت غربی-  منطقه 2 شهرداری تهران

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1165 مترمربع  مسیل گلشن دوست - منطقه 8 شهرداری تهران 

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1164 مترمربع خ ده متری ارامنه - منطقه 7 شهرداری تهران 

- نظارت تاسیسات برقی پروژه مسکونی 1348 مترمربع خ یوسف آباد - منطقه 6 شهرداری تهران

تاریخ بروز رسانی 1401/04/16                          

بازدید 3116 دفعه